Easton Utilities Announces Two Senior Executive Promotions